Nhang cân Trầm Tuệ

495.000

Hương cân Trầm Tuệ (Khối lượng: 1kg) phù hợp với khách hàng:

* Có nhu cầu sử dụng nhiều: thường xuyên, liên tục (nhất là Phật tử)

* Sử dụng làm vật phẩm cúng dường

Kích thước